Jaarverslagen


Hieronder treft u het meest recente jaarverslag van de vereniging. Jaarverslagen van eerdere jaren treft u onder aan de pagina.

Jaarverslag Dutch Pain Society 2015


DPS Leden 2015: 333

Bestuur: Rianne van Boekel (V&VN), Dolf Boerman (NVN), Gertie Filippini vz (NVA),
Michiel Reneman (KNGF), Jeanine Verbunt (VRA), Kris Vissers (NVA), Arjen van Wijk (NIP)

Vergaderingen bestuur: 11-3, 20-5, 21-9.
Op 29 september werd een ALV georganiseerd in Utrecht.
Er vond 2 x EFIC Council meeting plaats: 23-3 in Brussel en 1-9 te Wenen.
Holland House III bijeenkomst tijdens EFIC congres in Wenen op 2 september 2015.

Herstructurering vereniging 20152015 heeft in het teken gestaan van verkenning en voorbereiding van de Pijn Federatie
Nederland (PFN). In het tweede kwartaal van dit jaar werden 2 invitational conferences georganiseerd, welke hebben geleid tot een gezamenlijk gedeelde opvatting over de doelen van een Pijn Federatie en welke verwachtingen we van een federatief samenwerkingsverband mogen hebben.

Aan de DPS invitationals op 10 april en 15 juni 2015 hebben deelgenomen:

- Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF),
- Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP),
- Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP),
- Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA),
- Nederlandse Vereniging van Anesthesie Medewerkers (NVAM),
- Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN),
- Samenwerkingsverband pijnpatiënten naar één stem (SWP),
- Nederlandse Vereniging voor Revalidatie Artsen (VRA),
- Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN),
- Nederlandstalig Tijdschrift voor Pijn en Pijnbestrijding (NTPP).

Het Nederlands Huisartsen Genootschap is als belangrijke speler uitgenodigd, maar ziet vooralsnog van deelname af, o.a. omdat NHG vanwege het generalistische karakter van huisartsenzorg momenteel geen meerwaarde ziet van een symptoomgerichte organisatie. (Deze opsomming is niet limitatief, ook andere partijen kunnen lid worden van de op te richten Pijn Federatie; ook bedrijfsleden kunnen onder bepaalde condities participeren, zij het zonder stemrecht).Als resultaat van de invitational conferences zijn 3 belangrijke documenten opgesteld om de Pijn Federatie Nederland nader te omschrijven, te weten een visiedocument,
conceptstatuten en een convenant. Na schriftelijke consultatie van de beoogde leden is het commentaar verwerkt. Alle partijen ondersteunen de oprichting van een Pijn Federatie. Er zijn nog besprekingen gaande binnen verenigingen om het thema pijn zo goed mogelijk binnen hun vereniging en in overkoepelende context te adresseren om tot een zorgvuldige afstemming te komen. NIP is bezig om het thema pijn binnen haar vereniging een plaats te geven; NVAM is geïnteresseerd maar ziet vooralsnog om financiële reden af van deelname. Van de beoogde leden van de PFN zijn er 3 medisch specialistische wetenschappelijke verenigingen, namelijk NVA, NVN en VRA. Zij zijn lid van de Federatie van Medisch Specialisten (FMS) die sinds 1 januari 2015 bestaat als opvolger van de Orde van Medisch Specialisten. Deze 3 verenigingen hebben de oprichting van de Pijn Federatie
Nederland en hun lidmaatschap daarvan in oktober jl. voorgelegd aan de ALV van de FMS, omdat zij deze nieuwe vorm van samenwerkingsverband met de FMS willen afstemmen.

Tijdens de ALV waren er bij de aanwezige DPS leden geen objecties om door te gaan met het plan van federatievorming, alle leden zijn breed uitgenodigd om op de website de teksten te lezen en eventueel nog commentaren door te geven aan het bestuur van de DPS.

Bestuur DPS gaat met kwartiermaker R. van Schilfgaarde verder met het voorbereiden van het oprichtingsproces van de PFN. De 3 oprichtingsdocumenten gaan naar de notaris ter bijstelling met inachtneming van de ontvangen commentaren. De drie bijgestelde documenten kunnen vervolgens worden opgevat als een definitief voorstel om de Pijn Federatie op te richten. Kwartiermaker en bestuur DPS hebben contact met de FMS/KNMG over het sjabloon van een multidisciplinair ‘dwarsverband’ binnen hun koepel, wat geenszins belemmering vormt voor de oprichting van de Pijn Federatie, maar waardoor het proces van oprichting nu wel in de vertraging is geraakt.

De definitieve documenten zullen begin 2016 worden toegestuurd aan de beoogde leden van de Pijn Federatie, met het verzoek te laten weten of zij oprichtend lid zullen zijn van de Pijn Federatie Nederland (PFN).

Zorgstandaard Chronische PijnDe zorgstandaard chronische pijn beschrijft optimale zorg vanuit het perspectief van de patiënt en geeft een beschrijving van de huidige zorg en zijn hiaten. Op deze wijze kan het voor de toekomst een leidraad zijn om aandachtsgebieden te identificeren binnen de zorg van mensen met chronische pijn. De zorgstandaard is een co-productie van DPS en Samenwerkingsverband pijnpatiënten naar één stem (SWP) in samenwerking met Zorginstituut, PGO support en CBO; 7 vertegenwoordigers van wetenschappelijke verenigingen en 2 vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen zijn aan de slag gegaan met de uitwerking van de zorgstandaard. De concept zorgstandaard is voorgelegd aan zowel de organisaties die vertegenwoordigd waren in de projectgroep, als aan beroepsgroepen die in de praktijk betrokken zijn bij diagnostiek en behandeling van mensen met chronische pijn, maar geen zitting hadden in de projectgroep. Op 29 juni werd tijdens een werkconferentie nogmaals het belangrijkste commentaar op de zorgstandaard besproken, zodat zoveel mogelijk partijen zich erin kunnen vinden. Vervolgens heeft de projectgroep onder voorzitterschap van dr. R. Perez de ontvangen commentaren verwerkt tot een definitief concept, dat tussen 1 oktober en 30 november 2015 ter accordering is voorgelegd aan de organisaties die direct bij de ontwikkeling betrokken waren. De
voortgang is licht achter geraakt op de originele planning. Het faillissement van het CBO heeft de processen in Q3 vertraagd. Tijdens de ALV is gemeld dat de Zorgstandaard in Q4 van 2015 gereed is voor verzending naar beroepsverenigingen voor autorisatie. Een uitloop van in totaal 1 kwartaal is waarschijnlijk. Financieel lijkt het gehele project binnen de begroting te blijven.

Congres


Het DPS congres op 20 april 2013 toonde dat er veel interesse én behoefte was voor multidisciplinaire aanpak van het thema chronische pijn. DPS bestuur heeft besloten om een congrescommissie in te richten onder voorzitterschap van Roberto Perez om - samen met het huidige DPS bestuur - op een nader aan te kondigen datum - een multidisciplinair congres te organiseren. Vanwege de spreiding van congressen lijkt najaar 2016 of begin 2017 in aanmerking te komen. We gaan ervan uit dat het congres samenvalt met een kickoff van de Pijn Federatie Nederland!

Bestuurswissel


Vanaf 1 januari 2016 geeft G. Filippini haar taak als voorzitter van de DPS terug aan het bestuur van de DPS. Zij heeft vanaf september 2011 als voorzitter samen met het bestuur aan diverse projecten gewerkt. Telkens vormde het Regieraad Rapport Chronische Pijn een handvat om de zorg voor mensen met chronische pijn te verbeteren. Daaruit is een cascade aan projecten voortgevloeid, te beginnen een stimuleringsbijdrage van ZonMw voor de Kwartiermakers Werkgroep Chronische Pijn (2012) en vervolgens een traject voor de ontwikkeling van een Zorgstandaard Chronische Pijn (2013). Het streven is om de Zorgstandaard Pijn begin 2016 gereed te hebben. Er is in de afgelopen jaren een goede band opgebouwd tussen verschillende beroepsgroepen op het gebied van pijn én ook met het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één Stem; ook is gebleken dat de noodzaak tot integraal samenwerken tussen verschillende disciplines groot is. Gaandeweg heeft dit geleid tot de herstructurering van onze vereniging tot een federatief verband, dit proces is is gaande. Verder is het verstevigen van de band met EFIC en IASP een belangrijk punt van aandacht.

Vanaf 1 januari 2016 zal de EFIC/IASP portefeuille onder de aandacht zijn van M. Reneman; de interne zaken van de vereniging zullen voornamelijk gecoördineerd worden door K. Vissers, inzake federatievorming samen met R. Van Schilfgaarde. Formeel nemen de professoren M. Reneman en K. Vissers tot de oprichting van PFN gezamenlijk het voorzitterschap van de DPS onder hun hoede. Te verwachten is dat medio 2016 een startbestuur wordt aangesteld dat de Pijn Federatie Nederland gestalte gaat geven.

‘Winterstop’ & bereikbaarheid Dutch Pain Society


In verband met de federatieplannen is de aanmelding van aspirant leden gedaald en vanaf najaar 2015 is er een ledenstop afgekondigd, een soort van ‘winterstop’. Op de DPS website vindt U het mail adres waarop U ons kunt bereiken alsmede actuele informatie.

Bestuur DPS zal haar leden op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de formele weg volgen om de Pijn Federatie Nederland op te richten; pas als de Pijn Federatie in stabiel vaarwater is zal ontbinding van de DPS ter sprake komen. Juist nu er landelijk zoveel publiciteit is over de grote behoefte aan behandeling van pijn en het tekort aan mogelijkheden met lange wachtlijsten geldt het devies “de handen ineen”, kan men niet anders dan een voorstander van de PFN zijn!
Alle jaarverslagen


Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2008


 

Tel: 020-5980393
E-mail: info@dutchpainsociety.nl
Gustav Mahlerlaan 3004
1081 LA Amsterdam
Kamer 5N-21
  &